Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Een interventie tussen een opdrachtgever en “JG Services” met merknaam “Wespeniers” kan op twee manieren tot stand komen: telefonisch of per mail/contactformulier.

 1. Telefonisch: de opdrachtgever kan telefonisch contact opnemen met de Wespeniers om een afspraak in te boeken. Na wederzijds akkoord wordt er een afspraak ingepland.
 2. Mail/contactformulier: de opdrachtgever kan via e-mail of met behulp van het contactformulier een bestrijdingsaanvraag indienen. Na wederzijds akkoord wordt er een afspraak ingepland.
 3. De opdrachtgever heeft ten opzichte van JG Services een vordering tot nakoming van de werkzaamheden zoals aangegeven in het verzoek van de opdrachtgever via de telefoon of mail. JG Services heeft tegenover de opdrachtgever een vordering tot nakoming van de betaling van de boekingsverzoekprijs, inclusief voorrijkosten en btw, vanaf het moment dat de geboekte en overeengekomen werkzaamheden zijn voltooid.
 4. JG Services behoudt zich ten alle tijden het recht om een overeenkomst niet te aanvaarden of met onmiddellijke ingang op te zeggen. Bij annulering door JG Services zal, indien er door de opdrachtgever vooraf betaald is, vanzelfsprekend het volledige bedrag terugbetaald worden.

Artikel 2 Werkwijze

 1. De werkzaamheden van de overeenkomst bestaan uit de activiteiten zoals die beschreven zijn op de website https://wespeniers.be De Wespeniers zijn geen huishoudhulp, noch tuinaannemer. Wat dit inhoudt en betekent voor de werkzaamheden is duidelijk aangegeven en omschreven op https://wespeniers.be
 2. JG Services zal nooit een woonruimte betreden zonder toestemming van één of meerdere bewoners. Tijdens een bestrijding binnen moeten één of meerdere van de bewoners ten alle tijden aanwezig zijn, tenzij anders overeengekomen.
 3. Nadat de werkzaamheden afgerond zijn krijgt de opdrachtgever de kans om de uitgevoerde werkzaamheden te inspecteren. Bij ontevredenheid van de uitgevoerde werkzaamheden wordt er enkel actie ondernomen in de volgende gevallen:
 • De klacht moet betrekking hebben tot verdelging gerelateerde zaken.
 • De klacht moet betrekking hebben tot één van de ruimtes waar de interventie heeft plaatsgevonden.

Indien de klacht aan de bovenstaande twee eisen voldoet zal de verdelger de klacht ter plekke proberen op te lossen. Indien dit niet mogelijk is zal er contact opgenomen worden met de directie die zich daarna over de zaak zal ontfermen.

 1. Indien de opdrachtgever op het eerste zicht tevreden is, maar later toch een tekortkoming opmerkt in de verdelgingswerkzaamheden, dan moet dit zonder uitstel en uiterlijk binnen 14 dagen na afronding van de interventie worden gemeld aan de Wespeniers via info@redecon.be . Er zal dan door de Wespeniers bekeken worden of de klacht legitiem is en hoe deze opgelost kan worden.

Artikel 3 Prijs en betaling

 1. Na het voltooien van de verdelging werkzaamheden zoals aangegeven in het verzoek is de opdrachtgever verplicht de met de boeking corresponderende en overeengekomen prijs te betalen. Bij zeer uitzonderlijke gevallen waarin de vervuilingsgraad duidelijk de verwachte graad overstijgt of de werkzaamheden een extra gevaar met zich meebrengen heeft JG Services het recht om een toelage in rekening te brengen. Indien JG Services van mening is dat er een toelage in rekening gebracht hoort te worden, dan zal dit ten alle tijden vooraf met de opdrachtgever worden besproken voordat er met de bestrijding werkzaamheden gestart wordt.
 2. De betaling geschiedt via mobiele betaling of contant. Bij zakelijke aanvragen is het ook mogelijk dat de opdrachtgever het geld na het uitvoeren van de werkzaamheden overmaakt per bank op de rekening van JG Services. Bij het in gebreke blijven van de betaling wordt de zaak uit handen gegeven aan een extern incassobureau. Al de daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 4 Annulering en opzegging

 1. Een annulering door de opdrachtgever van de geboekte werkzaamheden is tot 24 uur voor aanvang van de dienstverlening kosteloos mogelijk. De annulering dient duidelijk aangegeven te worden per e-mail aan info@redecon.be of telefonisch. Indien de opdrachtgever binnen 24 uur voor aanvang van de dienstverlening annuleert, dan is de Wespeniers genoodzaakt 50% van het overeengekomen bedrag in rekening te brengen. Bij een annulatie korter dan 1 uur voor aanvang of na aanvang van de werkzaamheden, zal de Wespeniers het volledige bedrag voor de geboekte werkzaamheden in rekening brengen. Dit na beoordeling van de omstandigheden van de annulering.
 2. Tijdens het verdelging zelf kan de overeenkomst niet beëindigd worden, tenzij er sprake is van beëindiging om zwaarwegende redenen. De verdelgingovereenkomst eindigt dan ook pas wanneer de verschuldigde verdelgingswerkzaamheden zijn verricht door de Wespeniers.

Artikel 5 Aansprakelijkheid van de Wespeniers

De Wespeniers zal de werkzaamheden altijd naar beste vermogen uitvoeren met de grootste zorgvuldigheid jegens de opdrachtgever. Mocht de opdrachtgever schade lijden door enige tekortkoming in de uitvoering van de schoonmaakwerkzaamheden, dan is JG Services enkel aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever lijdt in geval van opzet of grove nalatigheid van de zijde van de Wespeniers. Dit houdt dus in dat schade die per ongeluk plaatsvindt door de schoonmaker aan interieur of andere eigendommen onder de aansprakelijkheid valt van de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft niet het recht een vergoeding te eisen voor de aangebracht schade. Verder is JG Services niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade. Ook is JG Services niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door het verplaatsen van meubelen, vermissing of beschadiging van meubilair of andere zaken tijdens de uitvoering der werkzaamheden, die niet aantoonbaar het gevolg waren van schuld of nalatigheid van de Wespeniers. Bij eventuele aansprakelijkheid van de Wespeniers jegens de opdrachtgever voor schade, voortvloeiend uit schade door opzet of grove nalatigheid van de Wespeniers, is de uitbetaling van de schade beperkt tot maximaal drie keer de waarde van de geboekte verdelgingsswerkzaamheden.

Artikel 6 Garantie

 1. De Wespeniers doet altijd zijn uiterste best om de werkzaamheden zo perfect mogelijk uit te voeren.
 2. De Wespeniers staat niet in voor mogelijke ongewenste gevolgen die het biocide product kan veroorzaken aan de nabije omgeving waar de verdelging plaatsgevonden heeft. Zoals bijvoorbeeld, maar niet gelimiteerd tot: vijvers met aquatisch leven, rennen, kippenhokken, enz.. De Wespeniers behoudt zich het recht om de overeenkomst te annuleren indien hij denkt dat er teveel impact kan zijn aan de omgeving door een bestrijding uit te voeren.

Artikel 7 Fotografie en video-opnamen voor publicitaire doeleinden

 1. Mogelijks wordt een opdracht vastgelegd d.m.v. foto’s en video-opnames. De klant geeft de Wespeniers toestemming voor het vastleggen van de werkzaamheden d.m.v. foto en video en deze beelden ook te gebruiken voor mogelijke promotie doeleinden. Zoals, maar niet beperkt tot; blog, vlog, portfolio, social media, flyers. De Wespeniers kan deze beelden ook delen met derden voor het gebruik in mogelijke tv-series, documentaires, films, en dergelijke.

Artikel 8 Toepasselijk recht, bevoegdheid en taal

 1. Met betrekking tot de verdelging overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing.
 2. De voertaal in deze overeenkomst en gerelateerde onderhandelingen is Nederlands.
 3. In geval van geschillen met betrekking tot deze gebruikersovereenkomst of deze gebruikersbepalingen staat de opdrachtgever de reguliere rechtsgang open.